Zaključena je analiza anket med uporabniki mestnega potniškega prometa v Ljubljani, ki smo jo izvedli v prvi polovici projekta. Vprašalnik, izveden v obliki strukturiranih intervjujev, je naslovil dve temi. Prva tema je bila navade starejših uporabnikov MPP in druga tema je bila njihovo zadovoljstvo z opravljeno storitvijo, ki so jo ocenili s petstopenjsko Likartovo lestvico. K anketiranju smo povabili 195 uporabnikov MPP, 80 jih je zavrnilo sodelovanje pri izvedbi intervjuja. Od 108 uporabnikov MPP je bilo 14 mlajših od 60 let in so bili zato izločeni iz nadalnje analize. Za končno analizo podatkov je bilo tako na voljo 101 uporabnik MPP.

Povprečna starost vprašanih je bila 74.2 + 7.1 let, 30% vprašanih je bilo moških in 70 % žensk. Starostna struktura vprašanih je prikazana na tortnem diagramu. Podrobni rezultati pa bodo predstavljeni na konferencah in opisani v monografiji.

graflpp slo LPP2 LPP1