Naslov projekta

Soustvarjanje pomoči družinam v skupnosti – Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja

kolaž1

 

Program

Norveški finančni mehanizem 2009–2014

 

Začetek obdobja trajanja projekta:

16 /2 /2015

 

Dolžina trajanja projekta:

1 leto, 3 mesece, 13 dni

 

Povzetek projekta

Z družbeno izključenostjo se v Sloveniji srečuje vse večje število družin. Izziv je vzpostaviti sodelovanje z družinami, ki ne zmorejo poiskati ustrezne pomoči v obstoječih programih. Namen projekta je mobilizirati vire družinskih članov in jih spodbuditi k aktivnemu reševanju nastale situacije. Cilji projekta so: razviti model pomoči družinam v skupnosti; usposobiti strokovnjake za delo na področjih SD z družinami, kineziologije in fizioterapije; soustvarjanje želenih sprememb z družinami; implementirati znanje v prakso. S projektom bodo pridobile družine, vključene v projekt (20), odrasli, vključeni v program vadbe za večjo mobilnost in aktiven življenjski slog (50), študentje z neposrednim sodelovanjem v projektu (37), strokovni delavci in študentje s prenosom rezultatov projekta v programe izobraževanja. S sodelovanjem norveške univerze (Høgskolen i Sør-Trøndelag) se ob priložnosti za prenos znanja v Slovenijo odpira priložnost za dolgoročno sodelovanje med fakultetami.

 

Splošni cilj projekta:

 • Manjše razlike med skupinami uporabnikov

 

Specifični cilj(i) projekta:

 1. razviti model pomoči družinam v skupnosti tudi s pomočjo sodelovanja s tujim partnerjem
 2. usposabljanje strokovnjakov za delo na področju SD z družinami, kineziologije in fizioterapije
 3. soustvarjanje sprememb z družinskimi člani v smeri zmanjševanja razlik v zdravju:
  a) vzpostavitev IDPP z namenom soustvarjanja želenih sprememb
  b) oblikovanje vadbe za zmanjševanje razlik v zdravju
  c) oblikovanje rešitev v primeru problemov v mobilnosti članov družin
 4. implementacija znanja v prakso

 

Ciljne skupine projekta:

Neposredne ciljne skupine:

 • Družine, ki se srečujejo s kompleksnimi psihosocialnimi problemi (revščina, brezposelnost, nasilje, socialna izključenost, šolski neuspeh, zdravstvene težave, težave v duševnem zdravju ipd.) in ki jih sistemsko naravnane storitve in programi težje dosežejo ali jih sploh ne dosežejo. Pričakovano število družin vključenih v izvedbo projektnih dejavnosti je 20.
 • K vadbama za povečanje mobilnosti in aktiven življenjski slog, ki ju bomo oblikovali, bomo povabili 50 odraslih iz socialno šibkih družin.
 • Študentje 5. letnika magistrskega programa Socialno delo z družino, ki bodo sodelovali z družinami, vključenimi v projekt. Dodiplomski in podiplomski študentje Zdravstvene fakultete študijskih programov fizioterapije in delovne terapije ter študentje programa kineziologija Fakultete za šport. Študentje potrebujejo podporo pri prenosu teoretskega znanja v prakso in pri razvijanju poklicne identitete. Pričakovano število vključenih študentov v izvedbo projektnih dejavnosti je 20 iz FSD, 7 iz ZF in 10 iz FŠ.

Posredne ciljne skupine:

 • Strokovni delavci na področju socialnega varstva (usposabljanje mentorjev študentom na praksi v okviru strokovnega posveta in strokovnih delavcev v okviru reorganizacije centrov za socialno delo).
 • Študentje dodiplomskega in podiplomskega študija na FSD.
 • Študentje ZF (dodiplomski in podiplomski program) smeri fizioterapija in delovna terapija.
 • Študentje FŠ (dodiplomski in podiplomski program), smer kineziologija.