Tretje vmesno poročilo – povzetek

29.1.2016 smo oddali tretje vmesno poročilo o poteku projekta. Od začetka projekta do jan. 2016 je naše delo temeljilo na izvajanju naslednjih aktivnostih:

Izvedli smo sestanke usmerjevalnega odbora, imeli pogoste stike s partnerjema ter pripravili in oddali 2. vmesni poročili. Vzpostavili smo spletno stran, ki jo sproti posodabljamo. DSC_0015V decembru smo ob 60.obletnici FSD predstavili projekt. Pripravljamo zaključno konferenco, dve znanstveni monografiji in zbornik prispevkov zaključne konference. Dve članici raziskovalne skupine FSD sta se udeležili mednarodne znan. konf. IUC v Dubrovniku, kjer sta predstavili projekt in vmesne rezultate. Oddali smo 3 povzetke za udeležbo na mednar. konf. v Lizboni in 1 za mednarodni kongres šport. psih. v Montrealu. Napisali smo 2 znanstvena članka za objavo v sl. reviji, ki sta bila sprejeta in objavljena. Oddali smo članek za objavo v medn. znanst. reviji (je v postopku recenzije). Intenzivno smo delali na pripravi programa seminarja za mentorje študentov FSD na praksi; izvedli delovni obisk na Norveškem ter naredili osnutek modela za delo z družinami.

Osrednja aktivnost je delo študentov z družinami v skupnosti, kjer je v štud. letu 2014/15 sodelovalo 28 družin. Zaradi potreb družin in želje študentov po praktičnem delu, smo se odločili, da tudi v letu 2015/16 nadaljujemo s to in z njo povezanimi aktivnostmi. Letos je v projekt na novo vključenih 20 študentk in ena prostovoljka. Od oktobra do decembra 2015 je v IDPP -je vključenih 20 družin. Delo poteka kontinuirano, o procesu dela zbiramo raziskovalno gradivo. Izvajamo redna srečanja s študenti v 4 mentorskih skupinah. V sklopu mag. programa Socialno delo z družino so nosilke predmetov v vsebine vnašale vsebine, ki so jih študentje nujno potrebovali za socialno delo z družino v okviru projekta. Izvedli smo 17 zaključnih intervjujev z družinami. Analizirali smo zbrano gradivo, ki je namenjeno ovrednotenju procesa sodelovanja z družinami in poteka projekta. Članice projektne skupine FSD smo se naprej redno sestajale na sestankih.

Zdravstvena fakulteta: Pripravili smo osnutek Modela v ravnotežje usmerjene vadbe za povečanje mobilnosti starejših in ga evalvirali. S skupino starejših prebivalce MOL smo izvedli 50 vadbenih enot. Pri izvedbi so sodelovali tudi študentje prostovoljci, s katerimi smo imeli redna srečanja. Pričeli smo s principom soustvarjanja programa vadbe. Model vadbe smo predstavili v obliki predavanja in na plakatu raziskovalcem in študentom. Pripravljen je ocenjevalni protokol, ki ga bomo uporabili ob koncu vadbe. Opravili smo anketo med starejšimi uporabniki MPP in zaključili z analizo 101 anketnega vprašalnika; 300 opazovanj uporabnikov MPP in rezultate analizirali. Napisali smo znanstveni članek, ki je poslan v pregled v revijo s faktorjem vpliva.

IMG_0997Fakulteta za šport: Razvili smo model vadbe za neaktivne odrasle »Gibanje za voljo in volja za gibanje« (GiVo). Pomemben del modela vadbe je psihološka intervencija, spodbujanje motivacije za spreminjanje življenjskega sloga v smeri večje telesne dejavnosti. Oblikovali smo testno baterijo, namenjeno ugotavljanju psihosocialnega in motoričnega statusa. Vadba je potekala v 56 vadbenih enotah, vključilo se je 20 neaktivnih odraslih iz družin z nizkim SES. Vadbo je vodilo 7 študentov 2. stopnje kineziologije ob stalni superviziji strokovnjakinj s FŠ. Za vadeče smo organizirali humanitarno akcijo zbiranja športne opreme in izvedli zaključno druženje. Delo je po zaključku vadbe vezano na analizo pridobljenih rezultatov, pisanje znanstvenega članka, monografij, pripravo prispevka na zaključni konferenci in prispevka na kongresu športne psihologije ter nadaljnjemu študiju znanstvene literature.