30.9.2015 smo oddali drugo vmesno poročilo o poteku projekta Soustvarjanje pomoči družinam v skupnosti. V nadaljevanju objavljamo kratek povzetek poročila.

V obdobju od 1.5. do 31.8. 2015 je naše delo temeljilo na rednem sodelovanju članov projektne skupine in rednimi stiki med prijaviteljem ter partnerji z namenom načrtovanja dela na projektu in sprotne evalvacije napredka. Pripravili in oddali smo 1. vmesno poročilo.

poročiloNa Fakulteti za socialno delo smo pripravili prijavo prispevka za mednarodno znanstveno konferenco, katere sta se 2 sodelavki udeležili v septembru. Članica iz Zdravstvene fakultete se je udeležila TRANSED konference na Portugalskem. Začeli smo s pripravo slovenske in tuje znanstvene monografije, predvsem dogovorom o avtoricah prispevkov in temah. Napisali smo znanstveni članek za objavo v sl. reviji in ga oddali v recenzijo. Oblikovali smo smernice za zaključne intervjuje z družinami in oblikovali smernice za izvedbo fokusnih skupin s študenti. Osrednja aktivnost je bilo delo študentov z družinami v skupnosti, kjer je sodelovalo 22 družin. Delo je potekalo kontinuirano in z večino družin se je sodelovanje v juniju zaključilo. Ker se je pri nekaterih družinah izkazalo, da je izvirni delovni projekt pomoči z družino smiselno nadaljevati in sta bila tako družina kot študent za to, bomo delo s 5 družinami še nadaljevali. Od 1.5. do 31.8.2015 smo zbrali zapise študentov o procesu dela, obrazec začetnih pričakovanj, obrazce o vmesni evalvaciji ter obrazce o zaključni evalvaciji. Do 31.8. smo izvedli 15 zaključnih intervjujev z družinami (z aktivnostjo bomo še nadaljevali). V tem obdobju smo pričeli z analizo zbranega gradiva, ki je namenjena ovrednotenju procesa sodelovanja z družinami in poteka projekta. Članice projektne skupine FSD smo se še naprej redno sestajale na sestankih. 4 strokovnjakinje FSD smo izvajale redna srečanja s študenti, ki so sodelovali z družinami. V sklopu rednega izvajanja mag. programa Socialno delo z družino smo nosilke predmetov v vsebine vnašale tudi vsebine, ki so jih študentje nujno potrebovali za socialno delo z družino v okviru projekta.

Na Zdravstveni fakulteti smo do 31.8.2015 zaključili s 1. krogom vadbe za povečanje mobilnosti. Pri tej skupini smo preizkusili, kateri od standardiziranih ocenjevalnih testov je bolj primeren za aktivne starostnike. Izkazalo se je, da ima BESTest pomembno manjši učinek stropa v primerjavi z Bergovo lestvico za oceno ravnotežja. Opravili smo tudi strukturirani intervju z uporabniki ljubljanskega MPP in pričeli z analizo podatkov, ki bodo opisani v poglavju znanstvene monografije.

Sodelavci iz Fakultete za šport smo izvajali vadbo Gibanje za voljo in volja za gibanje (GiVo). Vadba bi morala v skladu z načrtom potekati 2x tedensko, po 1 uro v pop. času. Da bi se v čim večji meri prilagodili udeležencem, smo vadbo organizirali tudi v dop. času. Vadbo je skupaj obiskovalo 20 odraslih iz družin z nizkim SES. Vadbo so vodili študenti ob superviziji strokovnjakinj s fakultete. Strokovnjakinje se redno srečujemo s študenti in sicer v obliki konzultacij ter supervizij na vadbi. V skladu z načrtom smo izvedli testiranje med vadbo ter testiranje po zaključku vadbe. Analize rezultatov mot. baterije med vadbo (test hoje na 1600m, opora bočno, opora spredaj, gibljivost) kažejo, da je velika večina udeležencev močno napredovala, še večji napredek pa je viden ob meritvah po koncu vadbe. Po koncu vadbe smo priredili zaključno srečanje s piknikom v parku Slovan za udeležence in študente. V tem obdobju poročanja je potekala priprava za analizo rezultatov psihosoc. diagnostike ter že tudi sama analiza. V skladu z načrtom smo izvedli analizo intervjujev, ki so bili izvedeni pred začetkom vadbenega procesa, začeli pa smo tudi že z inicialno analizo intervjujev, izvedenih po koncu vadbenega procesa. Pripravile smo osnutek za poglavje v monografiji.